Statut

STATUT

UDRUŽENJA „SITANS“

čLAN 1.

     Udruženje SITANS (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja rada taksi preduzetnika

Član 2.

     Ciljevi udruženja su: okupljanje taksi preduzetnika radi povećanja dobiti, poboljšanja uslova rada i obezbeđenje pravne, socijalne i ekonomske sigurnosti.

Član 3.

     Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

Inicira, podstiče, pomaže i koordinira aktivnosti na ostvarivanju što povoljnijih uslova za rad i razvoj preduzetnika i izgradnju tržišnih odnosa i institucija, poslovne saradnje i sveopšteg razvoja taksi službe, a naročito:

– Učestvuje u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova i u obezbeđivanju osnovnih sredstava, rezervnih delova i energenata,

– Predlaže donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno ili posredno utiču na rad članova,

– Po principu partnerstva sarađuje sa državnim organima i resornim ministarstvima po pitanjima iz oblasti ekonomske i sveukupne razvojne politike,

– Prati, izučava i podstiče sve oblike poslovnog povezivanja i udruživanja svojih članova sa ostalim subjektima privređivanja,

– Učestvuje u kreiranju kreditne politike u skladu sa interesima i potrebama svojih članova,

– Prati tehnička i tehnološka dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za uspešan rad svojih članova, obezbeđuje informacije i podstiče njihovu primenu,

– Obezbeđuje jedinstven informacioni sistem za svoje članove, za njihove potrebe i potrebe korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih preko banke podataka, poslovnih informacija i o ponudi i tražnji roba, usluga, opreme, poslovnog prostora, osnovnih sredstava, radne snage, kapitala i drugo,

– Inicira, podstiče i izdaje stručne propagandne i druge publikacije, uputstva i obrasce, organizuje savetovanja, sajmove, izložbe, revije, takmičenja i druge oblike sličnih aktivnosti i u vezi s tim sarađuje sa odgovarajućim organizacijama i organima,

– Učestvuje u pripremi, izradi i zaključivanju granskih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, prati njihovu primenu i predlaže izmene i dopune,

– Obezbeđuje svojim članovima pružanje poslovno-administrativne, stručne i druge pomoći preko službe Udruženja ili specijalizovanih agencija-biroa, koja za to osniva ili sa kojima sklapa aranžmane o poslovnoj saradnji,

– Podstiče i neguje tradiciju dobrih poslovnih običaja, i poslovnog morala, kao i strateškog organizovanja,

– Podstiče i organizuje stručne, kulturno zabavne, sportske i druge susrete, druženje i takmičenje privrednika, njihovih i drugih zaposlenih radnika i građana,

– Ostvaruje saradnju sa drugim istim ili sličnim asocijacijama, komorama, organima, organizacijama, institucijama, fondoima i zajednicama po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove,

– Vodi registar članova i izdaje uverenja, saglasnosti i druge potvrde iz evidencije koju vodi u okviru ovlašćenja i prava iz Zakona,

– Obavlja i druge poslove od interesa za svoje članove, a koji proizilaze iz Zakon i ovog Statuta.