СТАТУТ

УДРУЖЕЊА „СИТАНС“

Члан 1.

     Удружење „СИТАНС“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области побољшања рада такси предузетника.

Члан 2.

     Циљеви удружења су: Окупљање такси предузетника ради повећања добити, побољшања услова рада и обезбеђења правне, економске и социјалне сигурности.

Члан 3.

     Ради остваривања својих циљева Удржење нарочито:

Иницира, подстиче, помаже и координира активности на остваривању што повољнијих услова за рад и развој предузетника и изградњу тржишних односа и институција, пословне сарадње и свеопштег развоја такси службе, а нарочито:

– Учествује у обезбеђивању основних услова за рад и пословање својих чланова и у обезбеђивању основних средстава, резервних делова и енергената,

– Предлаже доношење нових и мењање постојећих прописа и мера које непосредно или посредно утичу на рад чланова,

– По принципу партнерства сарађује са државним органима и ресорним министарствима по питањима из области економске и свеукупне развојне политике,

– Прати, изучава и подстиче све облике пословног повезивања и удруживања својих чланова са осталим субјектима привређивања,

– Учествује у креирању кредитне политике у складу са интересима и потребама својих чланова,

– Прати техничка и технолошка достигнућа у земљи и иностранству од интереса за успешан рад својих чланова, обезбеђује информације и подстиче њихову примену,

– Обезбеђује јединствен информациони систем за своје чланове, за њихове потребе и потребе корисника њихових услуга и других заинтересованих преко банке података, пословних информација и о понуди и тражњи роба, услуга, опреме, пословног простора, основних средстава, радне снаге, капитала и друго,

– Иницира, подстиче и издаје стручне пропагандне и друге публикације, упутства и образце, организује саветовања, сајмове, изложбе, ревије, такмичења и друге облике сличних активности и у вези са тим сарађује са одговарајућим организацијама и органима,

– Учествује у припреми, изради и закључивању гранских посебних и појединачних колективних уговора, прати њихову примену и предлаже измене и допуне,

– Обезбеђује својим члановима пружање пословно-административне, стручне и друге помоћи преко службе Удружења или специјализованих агенција-бироа, која за то оснива или са којима склапа аранжмане о пословној сарадњи,

– Подстиче и негује традицију добрих пословних обичаја и пословног морала као и стратешког организовања,

– Подстиче и организује стручне, културно-забавне, спортске и друге сусрете, дружење и такмичење привредника, њихових и других запослених радника и грађана,

– Остварује сарадњу са другим истим или сличним асоцијацијама, коморама, органима, организацијама, институцијама, фондовима и заједницама по питањима од непосредног интереса за своје чланове,

– Води регистар чланова и издаје уверења, сагласности и друге потврде из евиденције коју води у оквиру овлашћења и права из Закона,

– Обавља и друге послове од интереса за своје чланове који произилазе из Закона и овог Статута.